فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 

   همكاران دفتر حقوقي

 

 نام و نام خانوادگيمدرك تحصيلي

 سمت

 فعاليتها

تلفن( آزاد-داخلي-همراه)  فاكس email 

حمزه عليزاده

كارشناس حقوق

مسئول دفتر حقوقي

جمع آوري و بررسي و تنظيم اطلاعات جهت استفاده در متن لوايح دفاعيه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي در مراجع صلاحيتدار تهيه متن قراردادهاي منعقده شركت در جلسات ، استماع اظهارات و رسيدگي به دعاوي  و رد و يا قبول آن 322947212-296
كاظم مرادي

کاردانی

متصدي امور دفتري

  جمع آوري اطلاعات و مدارك تشكيل پرونده پيگيري 322947212-296
 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir