فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 

سایر قسمت ها

 

 ردیف واحد شماره داخلی شماره مستقیم نمابر
 1 مخابرات 202 32199592-32192832 -
 2 بسیج کارکنان303 32195211 -

 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir