فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 
 حوزه ریاست

 

 ردیف واحد شماره داخلی شماره مستقیم نمابر
 1 ریاست دانشگاه 210 32190638-32195100-32199015 32190181
 2 نهاد رهبری 304 32197427-32190846 
 3 نگهبانی 330 32190642 
 4 گرینش 420 32190843 
 5اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات(صلاحیت عمومی اساتید) 413 32190566-32190596 
  6  هسته تحقیق نظردهی 242 32190596 
 7 روابط عمومی 410 32194719 
 8 دفتر حقوق 296 32194722 
 9 آمار و فناوری اطلاعات 233-356 32194723 
 10 ستاد شاهد 301 32190634 
 11 ستاد ایثارگر 241 32190572 
 12 اهدای عضو - - 
 13 حراست  207

   2192924-32190604

32190647
 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir