فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 

          دانشکده دندانپزشکی

 ردیف واحدشماره داخلی 
شماره مستقیم
 نمابر
 1 ریاست404  32291094 32291093
 2 تلفن خانه - 32291408-32291409 -
 3 آموزش - 32297951 -
 4 امور اداری - 32297952 -
 5 کلینیک عصر - 32190617 -
 6 انتشارات -32190612   -

        شماره تلفن های داخلی دانشکده دندانپزشکی

  ردیف واحد شماره داخلی
 1 ریاست 130
 2 معاونت آموزشی 137
 3 آموزش 119
 4 مسئول آموزش 137
 5 امور اداری 120
 6 کارگزینی 149
 7 حسابداری 128
 8 بایگانی 148
 9 کارپردازی 103
 10 دبیرخانه وکامپیوتر 134
 11 تایپ و ماشین نویسی 134  
 12 پژوهشی 147
 13 پذیرش و مدارک پزشکی 112
 14 ارزشیابی وهیئت علمی و ورود و خروج 122
 15 اتاق استریل 136
 16 کتابخانه 117
 17 مخزن کتابخانه 146
 18 سمعی و بصری 105
 19 انبار 108
 20 تاسیسات و تجهیزات 125
 21 انتشارات -
 22 تریا -
 23 تلفنخانه 201-101
 24 بخش پروتز ثابت 145
 25 بخش پروتز متحرک 129
 26 اتاق اساتید پروتز 124
 27 بخش مقدماتی 139
 28 بخش تشخیص 121
 29 بخش رادیولوژی  126
 30 اتاق اساتید رادیولوژی 132
 31 بخش جراحی 106
 32 بخش پاتولوژی 116
 33 بخش اطفال 113
 34 بخش جامعه نگر 150
 35 بخش ارتودنسی 104
 36 بخش پریو 111
 37 بخش ترمیمی 114
 38 بخش اندو 115
 39 مرکز تحقیقات 110
 40 پذیرش ترمیمی و اندو 109

 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir