فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 

دانشکده پزشکی

 

نام واحدهمکاران شاغل در واحدشماره اتاقشماره تلفن
مستقیمداخلی
حوزه ریاست دانشکده

 

ریاستآقای دکتر جان محمدی132192033429
دفتر ریاستآقای دکتر رجبی  آقای اردشیری532192033-32199936429
دفتر توسعه آموزش (EDO)مدیریت : آقای دکتر جهانی7 408
همکاران آقایان دکتر علی نژاد   عباسی7 408
حوزه معاونت اداری و مالی

 

معاون اداری و مالیآقای دکتر تقی پور232199936444
اداریآقای فلاحتگر   خانم دلیلی432194031247
کارگزینیآقایان: ایراهیم زاده  قلی زاده8 448
حسابداریآقایان: باباجانیان  کاشانی  هاشمی932195139230
کارپردازی  امین اموالآقایان : رمضانی  شاکری1332208212414
ماشین نویسیخانم خان محمدی10 235
خدماتآقایان: منصف  مختاررضایی15 238
تلفنخانهآقای طاهری16 202
دبیرخانهآقایان: وردی- شکری  طاهری17 228
حوزه معاونت پژوهشی

 

معاون پژوهشیآقای دکتر پارسیان332199936429
سمعی بصریمسئول : آقای دادپور1132208212424
همکاران : آقایان عبدا...پور   احمدی  450
واحد ارتقاءخانم قربانی12 414
پژوهشی پزشکی عمومیخانم بیکائی2032208219406
پژوهشی تحصیلات تکمیلیخانم زرندی2032208219406
 کتابخانه زهراویمسئول :آقای ناصحی قربانی  371

 

همکاران: آقای پوراسکندر وخانم ها: وهابزاده قربانی  371

 

حوزه معاونت آموزشی پزشکی عمومی و علوم بالینی

 

معاون آموزشیپزشکی عمومی آقای دکتر رجب نیا632199936206
علوم بالینی آقای دکتر موعودی632199936206
آموزش پرستاری -  ماماییمسئول : خانم فرهادی1432190618276
همکاران : خانم ها هاشمی  عبدا...زاده1432190618276
آموزش دانشکده پزشکیمسئول : خانم سوهان فرجی2232192034441
همکاران : آقای سجادی و خانم ها زندنا - مقدوری2332192034443
همکاران : آقای روحی و خانم ملا آقاجانی2332192034442
آموزش تحصیلات تکمیلیمسئول : خانم شعبانی1932208233263
خانم ها: اسبکیان  قلی زاده1832208233263
 گروه های آموزشی
نام واحدهمکاران شاغل در واحدشماره  تلفن
مستقیمداخلی
گروه پرستاریمدیر گروه:32190597267
همکاران : 264
گروه ماماییمدیر گروه:32190618422
همکاران : 378
گروه بیوشیمیمدیر گروه:32190569366
همکاران : آقایان: رسولپور  موسی پور  شیرافکن  خانم ها: حق حقیقی عباسی - حلیمی 361
گروه فارماکولوژیمدیر گروه: 393
همکاران : آقای جعفری  خانم هاشمی 331
گروه پاتولوژیمدیر گروه: -
همکاران : خانم مریم محمدی 274
گروه قارچ و انگلمدیر گروه: 381
همکاران : آقای شفیعی  خانم ها: محمدی  شفیعی 208
گروه میکروب شناسیمدیر گروه: 428
همکاران : آقایان : باقری  حسین تبار  خانم فردوسی 399
گروه تشریحمدیر گروه: 376
همکاران : آقایان : جعفری  موسوی  فلاحیان  خانم زندنا 388
پزشکی اجتماعیمدیر گروه:32190560335
همکاران : آقایان کاظمی  داداشپور خانم قربانی 335
توانبخشیگروه فیزیوتراپیمدیر گروه : 413
همکاران : آقای ذوالفقاری 409
گروه گفتاردرمانیمدیر گروه : 409
همکاران : آقای ذوالفقاری 409
گروه شنوایی شناسیمدیر گروه : 409
همکاران : آقای ذوالفقاری 413
 

 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir