فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 

    معاونت تحقیقات و فناوری

 

 ردیف واحد
شماره داخلی
 شماره مستقیم نمابر
 1 مدیر تحقیقات 447 32190149 
 2 معاونت تحقیقات 21532197667 
 3 دفتر مجله انگلیسی 416 32207924 
 4 حسابداری معاونت و تحقیقات  32194152 
 5 کتابخانه 295-266 32194152 
 6 دفتر مجله321 32194718 32194718

 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir