فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 

معاونت درمان

 

ردیف واحد شماره تماس
 1

 معاونت

 32194714
 2  نمابر 32194744
 3  مدیر درمان 32194710
 4 دبیرخانه 32192631
 5 صدور پروانه 32192632
 6 امور مالی 32192633
 7 نظارت بر درمان 32194713
 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir