فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 

اعضای شورای انتشارات دانشگاه

دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی

 دکتر علی شبستانی منفرد
دانشیار گروه بیوشیمی و بیوفیزیک

دکتر صدیقه اسماعیل زاده
دانشیار گروه زنان و زایمان

دکتر ناصر جان محمدی
دانشیار گروه اورتوپدی
 
 دکتر محمدرضا خصوصی نیاکی
استادیار گروه قلب
 دکتر جواد شکری
استادیار گروه داخلی
 دکتر محمدرضا اسماعیلی دوکی
استادیار گروه اطفال
 دکتر امرا... مصطفی زاده
استادیار گروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی
معاون تحقیقات و فناوری
 دکتر مهرداد فارسی
استادیار گروه علوم تشریح
 دکتر مینا مطلب نژاد
استادیار گروه تشخیص بیماریهای دهان و دندان
 دکتر علی بیژنی
مدیر تحقیقات و فناوری
 مهرداد رفعتی
عضو هیأت علمی گروه پرستاری
 بهروز یداله پور
عضو هیأت علمی گروه معارف
 فتح اله مرادی
کارشناس روابط بین دانشگاهی
  فاطمه بنار
کارشناس امور نشر
 

 

 

 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir