فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل


گروه خبر:               تعداد
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

  نشست اختصاصی کارگروه بسته توسعه دانش گیاهان دارویی
نشست اختصاصی کارگروه بسته توسعه دانش گیاهان دارویی با محوریت اقدامات اجرایی تفکیک و جداسازی باغ گیاهان د ارویی جانمایی شده و تعیین و تامین زیر ساخت های لازم برای راه اندازی آن در تاریخ 96/5/24با حضورسرکارخانم دکترپروین سجادی، مسئول محترم اجرایی این ماموریت در دانشگاه، اعضای کارگروه و نماینده امور مالی معاونت های آموزشی وپژوهشی برگزار گردید.
سه شنبه 31 مرداد 1396 ساعت 14:43

  ارزیابی بیرونی مرکز و برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بابل
ارزیابی بیرونی مرکز و برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بابل در روز چهار شنبه مورخ 96/5/18 توسط ارزیابان دانشگاههای گیلان ، سمنان ومازندران انجام گرفت
دو شنبه 23 مرداد 1396 ساعت 12:44

  شرکت جمعی از مسئولین اجرایی بسته ها و کارشناسان دبیر خانه تحول و نو آوری در آموزش دانشگاه در کارگاه مجازیو سراسریآشنایی با سامانه آتنا
جمعی از مسئولین اجرایی بسته ها و کارشناسان دبیر خانه تحول و نو آوری در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور در اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه در کارگاه آموزشی سراسری سامانه آتنادر روز یکشنبه مورخ96/5/1 برگزار گردید ،شرکت نمودند
دو شنبه 23 مرداد 1396 ساعت 12:32

  نشت هم اندیشی در اجرای برنامه های آموزش مداوم بسته آمایش سرزمینی و عملیاتی سازی شاخص های پایش بسته
نشت هم اندیشی در اجرای برنامه های آموزش مداوم بسته آمایش سرزمینی و عملیاتی سازی شاخص های پایش حوزه معاونت آموزشی در ارتباط با آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور آقای دکتر جوانیان ،مدیر برنامه تحول ونو آوری در آموزش پزشکی ،آقای دکترابراهیم علیجانپور ،مدیر آموزش مداوم دانشگاه ،خانم آقاتبار رود باری ،مسئول بسته آمایش سرزمینی و خانم ها اسبکیان و شامخی،کار شناسان آموزش مداوم دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/4/26 در محل دبیر خانه تحول ونوآوری در آموزش داانشگاه تشکیل گردید .
يك شنبه 22 مرداد 1396 ساعت 8:45

  نشست مشترک ماموریت ها ویژه توسعه دانش گیاهان دارویی و توسعه دانش پزشک خانواده
نشست مشترک ماموریت ها ویژه توسعه دانش گیاهان دارویی و توسعه دانش پزشک خانواده در راستای تکمیل گزارش شاخص های ماموریت های ویژه سامانه آتنا با حضور آقای دکتر جوانیان مدیر برنامه تحول ونوآوری در آموزش پزشکی دانشگاه ، خانم دکتر سجادی مسئول ماموریت ویژه توسعه دانش گیاهان دارویی ،آقای دکتر قدیمی مسئول ماموریت ویژه توسعه دانش پزشک خانوده و خانم دکتر ازوجی عضو کار گروه پزشکخانواده در روز سه شنبه مورخ 96/5/10در محل دبیر خانه تحول و نوآوری در معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد.
يك شنبه 22 مرداد 1396 ساعت 7:52

  نشست تیرماه 96 مسئولین بسته های تحول ونوآوری درآموزش پزشکی
نشنشست هم اندیشی مسئولین بسته های تحول ونوآوری درآموزش پزشکی دانشگاه باحضورمعاون محترم آموزشی ،جناب آقای دکترنوین نیک بخش ،مدیرمحدرم برنامه تحول ونوآوری درآموزش دانشگاه ،جناب آقای دکتر مصطفی جوانیان ومسئولین محترم بسته ها
يك شنبه 25 تير 1396 ساعت 12:19

  نشست اختصاصی بسته ی توسعه دانش گیاهان دارویی تیر 96
نشست اختصاصی مدیر برنامه تحول ونوآوری دانشگاه ،جناب آقای دکتر مصطفی جوانیان و مسئول بسته ی توسعه دانش گیاهان دارویی دانشگاه سرکار خانم دکتر پروین سجادی، در راستای راه اندازی باغ گیاهان دارویی با حضور یکی از اعضای کار گروه بسته مذکور جناب آقای دکتر حسن زالی ،عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،در روز چهارشنبه مورخ 96/4/20در محل دبیر خانه تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه تشکیل شد .
يك شنبه 25 تير 1396 ساعت 10:23

  نشست معاونین آموزشی بامدیران برنامه تحول و نو آوری کلان منطقه یک در خصوص مصوبات شورای سیاست گذاری کلان منطقه یک اموزش عالی سلامت
نشست معاونین آموزشی بامدیران برنامه تحول و نو آوری کلان منطقه یک در خصوص مصوبات شورای سیاست گذاری کلان منطقه یک اموزش عالی سلامت
سه شنبه 13 تير 1396 ساعت 8:41

  نشست مجازی بررسی برنامه عملیاتی 96
نشست مجازی معاونین آموزشی دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس باهدف بررسی برنامه عملیاتی سال جاری برگزار گردید .
سه شنبه 13 تير 1396 ساعت 8:3

  نشست اختصاصی با مسئول بسته¬ی بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
نشست اختصاصی با مسئول بسته¬ی بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی در راستای اتخاذ راهکارهای اجرایی جهت بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی دانشگاه، در دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه تشکیل شد.
سه شنبه 2 خرداد 1396 ساعت 15:3

  نشست اختصاصی هم اندیشی و ارایه ی بازخورد ارزیابی بیرونی و اعتباربخشی مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا
نشست اختصاصی هم اندیشی و ارایه ی بازخورد ارزیابی بیرونی و اعتباربخشی مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا، با حضور معاون آموزشی، مدیر برنامه تحول و نوآوری برگزار شد.
سه شنبه 2 خرداد 1396 ساعت 14:58

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir